Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/2013/QĐ-TTg Về việc cải tạo , phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 29/3/2013
106/QĐ-HĐQL Về việc ban hành Quy định tiêu chí xét chọn, lĩnh vực ưu tiên cho chương trình, dự án đầu tư được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 25/9/2012
107/QĐ-HĐQL Ban hành Quy chế cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ và nhận ủy thác cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 25/9/2012
1914/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 17 Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2012. 14/9/2012
725/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/4/2012
726/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 16/4/2012
29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. 18/4/2011
45/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. 30/3/2010
34 /2009/TT-BTNMT Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 31/12/2009
21/2008/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 28/2/2008

Trang:   1  [ 2 ]