Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


Cơ cấu tổ chức

BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNHHỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Hội đồng quản lý Quỹ gồm có 05 thành viên, trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các ủy viên là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BAN KIỂM SOÁT QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, gồm có 03 thành viên. Thành viên ban kiểm soát là những người am hiểu về các lĩnh vực quản lý môi trường, tài chính, ngân hàng và pháp luật.

CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Phòng, Ban nghiệp vụ.

Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ là bộ phận triển khai tất cả các hoạt động và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quỹ được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.