Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


Chức năng và nhiệm vụ của Quỹ

 

- Hỗ trợ tài chính cho các dự án về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường và các hoạt động khác nhằm mục đích bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Huy động các nguồn tài chính trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn bổ sung cho hoạt động của Quỹ.

- Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thẩm định các dự án bảo vệ môi trường để xét hỗ trợ tài chính từ Quỹ theo đúng quy định.

- Nhận ký quỹ phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và sử dụng, quản lý tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường không đúng theo quy định.

- Tổ chức triển khai các chương trình, dự án bảo vệ môi trường theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.