Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


* Căn cứ pháp lý

Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Quyết định 106/QĐ-HĐQL ngày 25/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chí xét chọn, lĩnh vực ưu tiên cho chương trình, dự án đầu tư được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Quyết định số 107/QĐ-HĐQL ngày 25/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ và nhận ủy thác cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Quyết định số 84/QĐ-HĐQL ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường về việc Ban hành quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn hỗ trợ tài chính đầu tư bảo vệ môi trường; các nội dung ưu tiên tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2018;

Công văn số 06/HĐQL-VP ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường về việc quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn hỗ trợ tài chính, tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

* Đối tượng được tài trợ và đồng tài trợ:

Là các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực sau:

 • Nghiên cứu và triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường;
 • Nghiên cứu và triển khai các công nghệ thân thiện với môi trường;
 • Xây dựng, triển khai các dự án huy động nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố, thảm họa môi trường gây ra;
 • Các chương trình, kế hoạch, dự án theo Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Phổ biên, giáo dục, tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Điều kiện xem xét tài trợ và đồng tài trợ:

 • Dự án thuộc các đối tượng nhận tài trợ và đồng tài trợ.
 • Nội dung và kinh phí thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hồ sơ tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ chấp thuận và ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ.

* Hồ sơ đề nghị tài trợ, đồng tài trợ

a. Hồ sơ pháp lý:

 • Quyết định thành lập/Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hành nghề.
 • Điều lệ hoạt động (Nếu có).
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng.

b. Hồ sơ dự án:

 • Giấy đề nghị tài trợ hoặc đồng tài trợ (Theo mẫu);
 • Hồ sơ dự án đầu tư (chủ trương đầu tư, dự án đầu tư,…);
 • Phương án sử dụng vốn tài trợ hoặc đồng tài trợ;
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền được sử dụng nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Các tài liệu khác liên quan đến dự án.