Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


* Căn cứ pháp lý

 • Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 • Quyết định 1914/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi Điều 17 Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định 106/QĐ-HĐQL ngày 25/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chí xét chọn, lĩnh vực ưu tiên cho chương trình, dự án đầu tư được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định số 107/QĐ-HĐQL ngày 25/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ, đồng tài trợ và nhận ủy thác cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

* Đối tượng được tài trợ và đồng tài trợ:

Là các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực sau:

 • Các hoạt động phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
 • Thiết kế các chương trình, dự án nhằm vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho bảo vệ môi trường.
 • Các dự án đầu tư để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên, các nghiên cứu ứng dụng các giải pháp phòng tránh, hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường.
 • Tổ chức các giải thưởng môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường

* Điều kiện xem xét tài trợ và đồng tài trợ:

 • Dự án thuộc các đối tượng nhận tài trợ và đồng tài trợ.
 • Nội dung và kinh phí thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hồ sơ tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ chấp thuận và ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ.

* Hồ sơ đề nghị tài trợ, đồng tài trợ

a. Hồ sơ pháp lý:

 • Quyết định thành lập/Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hành nghề.
 • Điều lệ hoạt động (Nếu có).
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng.

b. Hồ sơ dự án:

 • Giấy đề nghị tài trợ hoặc đồng tài trợ (Theo mẫu);
 • Hồ sơ dự án đầu tư (chủ trương đầu tư, dự án đầu tư,…);
 • Phương án sử dụng vốn tài trợ hoặc đồng tài trợ;
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền được sử dụng nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Các tài liệu khác liên quan đến dự án.