Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


* Cơ sở pháp lý

 • Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Quyết định 1914/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi Điều 17 Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định 106/QĐ-HĐQL ngày 25/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chí xét chọn, lĩnh vực ưu tiên cho chương trình, dự án đầu tư được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định 106/QĐ-HĐQL ngày 25/9/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chí xét chọn, lĩnh vực ưu tiên cho chương trình, dự án đầu tư được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2012-2015 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

* Đối tượng hỗ trợ lãi suất vay

Đối tượng được Quỹ hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng là các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được vay vốn của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất vay

Để được hỗ trợ lãi suất vay, chủ dự án có dự án vay đề nghị được hỗ trợ lãi suất vay phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Chủ dự án đã ký hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng nhưng chưa tới thời hạn thanh lý hợp đồng
 • Dự án được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường xác nhận là dự án thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường hoặc giải quyết các vấn đề môi trường
 • Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, nợ gốc và lãi vay đã được chủ dự án hoàn trả đúng hạn.
 • Dự án chưa được vay với lãi suất ưu đãi hoặc tài trợ bằng nguồn vốn hoạt động của Quỹ.
 • Hồ sơ hỗ trợ lãi suất vay được Quỹ thẩm định và ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay vốn

Hồ sơ đăng ký

a. Hồ sơ về dự án xin hỗ trợ lãi suất ưu đãi:

 • Giấy đề nghị hỗ trợ tài chính (Theo mẫu);
 • Dự án đầu tư bảo vệ môi trường (Bản vẽ kỹ thuật, thuyết minh dự án, dự toán xây dựng chi tiết và báo giá thiết bị);
 • Hợp đồng kinh tế (giữa chủ dự án và đơn vị tư vấn lập dự án và thiết kế, thi công công trình nếu chủ dự án không có khả năng tự thực hiện);
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo qui định của pháp luật;
 • Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng;
 • Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định hiện hành;
 • Các tài liệu khác liên quan đến dự án.

b. Hồ sơ pháp lý:

 • Quyết định thành lập/ Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hành nghề;
 • Điều lệ hoạt động (nếu có);
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng.

c. Hồ sơ tín dụng:

 • Hợp đồng tín dụng, bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng;
 • Chứng từ trả nợ của chủ dự án cho tổ chức tín dụng cho vay vốn;
 • Các tài liệu khác liên quan.