Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


Nguồn vốn hoạt động

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ và hàng năm được bổ sung từ các nguồn vốn:

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn và nguồn thu phí bảo vệ môi trường khác để lại cho tỉnh quản lý, sử dụng theo đề nghị của Hội đồng quản lý;

- Tiền phạt vi phạm hành chính về môi trường theo đề nghị của Hội đồng quản lý

- Tiền đền bù thiệt hại về môi trường tự nhiên của các tổ chức, cá nhân có hoạt động gây tổn hại đến môi trường;

- Tiền viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ Bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để sử dụng vào mục đích bảo vệ môi trường;

- Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để cho vay hoặc cấp vốn theo hợp đồng ủy thác;

- Vốn thu hồi nợ gốc từ các khoản cho vay;

- Các khoản thu khác liên quan đến môi trường.