Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 26/4/2021) - [GMT+7]

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU


THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức
tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-QBVMT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; Kế hoạch số 99/KH-QBVMT ngày 31/3/2021 của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc thực hiện xét tuyển viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-QBVMT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ môi trường thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Quỹ Bảo vệ môi trường như sau:

1. Hình thức kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp thí sinh

2. Thời gian và địa điểm: Ngày 10/5/2021 tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 129B Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu), cụ thể:

- Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00: Khai mạc buổi phỏng vấn, thí sinh nghe phổ biến kế hoạch, nội quy sát hạch.
- Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút: Thí sinh tham gia phỏng vấn.

3. Nội dung và phương thức thực hiện:

Nội dung phỏng vấn là các câu hỏi có liên quan đến vị trí việc làm dự tuyển, gồm 02 phần: Kiến thức chung về quản lý nhà nước và kiến thức chuyên ngành. Mỗi thí sinh có 15 phút chuẩn bị và không quá 30 phút để trả lời.
Thí sinh nhận đề cương ôn tập tại file đính kèm theo thông báo này.

4. Mức phí xét tuyển:
Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, Quỹ Bảo vệ môi trường không thu phí xét tuyển của người đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2.

Hội đồng xét tuyển thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.

Download Thông báo:

Thí sinh download đề cương ôn tập tại link sau:
- Phần kiến thức chuyên môn ngạch chuyên viên: ../Images/Download/De cuong on tap_kien thuc CN_ngach CV.pdf
Quỹ BVMT

TIN KHÁC
Remember?