Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 17/3/2017) - [GMT+7]

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.


Sáng ngày 23/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 
Đồng chí Lê Ngọc Linh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: “Đây là đợt triển khai học tập, quán triệt rất quan trọng trong toàn hệ thống chính trị” cho thấy mục đích của buổi học tập là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết giúp các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung nhằm thực hiện một cách đồng bộ 04 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh". Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm của mình. Ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, để thu được kết quả tốt.

Tại buổi học tập, đồng chí Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã phố biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, nhận định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà theo Nghị quyết Trung ương 4 gồm: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và  9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.


 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng được xét xử nghiêm minh; đấu tranh với suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được một số kết quả, nhiều việc trước đây chưa làm được, bây giờ đã làm được: Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; mở các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đảm bảo mục đích, yêu cầu đặt ra, chúng ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc nội hàm của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Như vậy, so với các chỉ thị trước đây, mục đích, yêu cầu nêu ra trong Chỉ thị 05-CT/TW được xác định cao hơn, phạm vi rộng hơn. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tính tự giác và tính thường xuyên; phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”; đề cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.


 
Hội nghị triển khai NQTW 4 và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí Ủy viên Trung ương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định toàn Đảng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân (trích từ Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).


Thanh Bình