Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 11/10/2016) - [GMT+7]

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 9 tháng năm 2016


Thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. Tính đến 30/9/2016, Quỹ Bảo vệ môi trường đang theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và quản lý tiền ký quỹ của 67 tổ chức, cá nhân được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đã nộp tại Quỹ là 27.3 tỷ đồng. Hiện nay còn 08 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đủ đến năm 2016 với tổng số tiền chậm nộp 2.1 tỷ đồng.

 
Mỏ khai thác vật liệu san lấp của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam

Công tác tiếp nhận tiền ký quỹ luôn được Quỹ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quỹ đã gặp khó khăn: Các tổ chức, cá nhân chưa nắm rõ các quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường. Do vậy một số đơn vị chỉ thực hiện ký quỹ với số tiền được nêu trong quyết định phê duyệt và chưa thực hiện ký quỹ với số tiền có tính tới yếu tố trượt giá.

Cũng trong 9 tháng năm 2016, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp cùng các đơn vị như Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện, thành phố và các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các buổi kiểm tra việc hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường nhằm đảm bảo việc thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ và đóng cửa mỏ sau khi hoàn thành việc khai thác. 

Để công tác đôn đốc, thu, xác nhận và quản lý tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuận lợi hơn, trong thời gian tới Quỹ mong muốn các cơ quan chức năng liên quan phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời cũng như hướng dẫn chi tiết về các Thông tư, Nghị định của Chính phủ giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng, đạt hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.Thanh Xuân

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?