Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English


(QBVMT - 30/11/2016) - [GMT+7]

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT


Theo kết luận tại văn bản số 9979/UBND.VP  ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Lê Tuấn Quốc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.


 
Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH CBTS Tiến Đạt

Được biết, năm 2012 Quỹ Bảo vệ môi trường hoàn thiện khung hành lang pháp lý và quy chế cho vay ưu đãi, kết quả thu lãi từ hoạt động cho vay qua các năm đều tăng, cụ thể như năm 2013 thu lãi 126,1trđ; Năm 2014 thu lãi 696,2trđ và Năm 2015 thu lãi được 1,073.5 trđ, số tiền lãi thu được từ hoạt động hỗ trợ tài chính tăng đều nhưng hiện tại số dư nợ vẫn còn ở mức thấp. Tính đến hết Quý IV/2016, số tiền giải ngân tại Quỹ chỉ chiếm tỷ lệ 30% so với nguồn vốn. Có thể thấy các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi chỉ nằm trong 04 lĩnh vực: Chế biến nông sản, chế biến thủy sản, chăn nuôi và du lịch. Mặc dù các dự án bảo vệ môi trường được duyệt cho vay và số tiền giải ngân còn chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với nguồn vốn, nhưng hiệu quả tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ đã hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn về tài chính để đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải. Đến nay 100% dự án cho vay đầu tư hệ thống xử lý nước thải đã đi vào hoạt động với kết quả xét nghiệm mẫu nước do cơ quan chức năng phân tích có các thông số ô nhiễm đạt QCVN, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn nơi sản xuất. Công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ được thực hiện nghiêm túc, hồ sơ đảm bảo tiền vay, hồ sơ giải ngân nguồn vốn vay theo tiến độ thi công công trình theo quy định hiện hành, 100% vốn vay được sử dụng đúng mục đích và các đơn vị vay vốn nghiêm túc thực hiện công tác trả lãi vay và vốn gốc đúng kỳ hạn.

Nhằm phát huy hiệu quả của đơn vị, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Quỹ Bảo vệ môi trường cần khẩn trương xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018 gửi Sở Tài Chính, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thẩm định và đề xuất hướng cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt  nhằm đủ đảm bảo nguồn chi phí hoạt động cho đơn vị.

Qua đó, Quỹ Bảo vệ môi trường xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động. Nguồn thu tài chính đủ đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động (bao gồm Chi phí thường xuyên và chi phí không thường xuyên của đơn vị) từ 03 nguồn:  Nguồn thu từ hoạt động hỗ trợ tài chính; Nguồn thu chênh lệch tiền ký quỹ phục hồi môi trường và trích tỷ lệ 40 % lãi phát sinh từ nguồn vốn nhàn rỗi. Hiện Quỹ đã trình Sở Tài chính và Sở Nội vụ xem xét, thẩm định.

Cũng trong nội dung kết luận cuộc họp, UBND tỉnh chỉ đạo Quỹ trong quá trình triển khai, cần xem xét đề xuất phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, chức năng hoạt động Ban kiểm soát và hơn hết cần có giải pháp để tiếp cận đến các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để đẩy mạnh việc giải ngân nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. 


Hồng Hương

TIN KHÁC
Trang:   1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]    >   >>  
Remember?