In bài này
2/7/2021 01:13:45

Thông báo lãi suất cho vay ưu đãi

(Viettel) -

THÔNG BÁO LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo lãi suất cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường như sau:

1. Áp dụng mức lãi suất 1,3%/năm đối với các hộ thu gom rác thải vay vốn ưu đãi để chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

2. Áp dụng mức lãi suất 2%/năm đối với các hộ thu gom rác thải vay vốn ưu đãi để chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng thế chấp, cầm cố tài sản.

3. Áp dụng mức lãi suất 2,6%/năm đối với:
a. Các dự án có biện pháp bảo đảm tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.
b. Các dự án thuộc các lĩnh vực sau (không phân biệt biện pháp bảo đảm tiền vay):
- Đầu tư xử lý chất thải các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.
- Xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung.

4. Áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm đối với các dự án không thuộc Khoản 1 Điều này.

5. Lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị quá hạn: Không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

6. Mức lãi suất trên đây được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 đến khi có thông báo mới./.

                                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                        Nguyễn Hồng Đăng Kỳ
Copyright © 2013 Quy bao ve moi truong tinh Ba Ria Vung Tau

 In bài này