Lựa chọn ngôn ngữ: Vietnamese English
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành CQ ban hành Trạng Thái
45/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. 30/3/2010 Bộ / Cơ quan ngang bộ Còn hạn
34 /2009/TT-BTNMT Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 31/12/2009 Chính Phủ Còn hạn

Trang:   1